علی فتحی

18 سال سابقه تدریس فیزیک

کارشناسی فیزیک از دانشگاه یزد و کارشناس ارشد اتمی